Tietosuojaseloste

Raahen Energia Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata miten ja miksi Raahen Energia Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä
Raahen Energia Oy:n rekisterinpitäjinä toimivat Ensin Palvelut Oy, Oulun Energia Oy, Empower IM Oy, Trimble Energy & Public Oy, Kamstrup A/S ja Raahen kaupunki.

Raahen Energialla tietosuoja-asioista vastaava henkilö:
sähköposti energia@raahe.fi

Henkilötietojen kerääminen
Raahen Energia Oy:ssä käsitellään henkilötietoja useista syistä.

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti suoraan asiakkaalta tai niitä saadaan
Raahen Energia Oy:n tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden. Rekisterinpitäjä voi tietyissä tilanteissa kerätä tietoja asiakkaistaan myös muista lähteistä, kuten asiakkaan kohteisiin asennetuista energiamittareista, väestötietojärjestelmästä tai Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Asiakkaistamme kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

 • perustiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli, syntymävuosi/henkilötunnus
 • yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • yhteydenotot asiakaspalveluun, kuten asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliset asiakaspuhelut
 • Raahen Energialla on myös turvallisuussyistä nauhoittava kameravalvonta kaikissa toimipisteissään, lämpökeskuksillaan ja sähköasemillaan
 • asiakkaan tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, kuten energian käyttökohteen tiedot, käyttökohteessa sijaitsevat laitetiedot sekä energian kulutustiedot
 • laskutusta varten tarvittavat tiedot
 • asiakkaan luottotiedot lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa; sekä
 • suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot.

Henkilötietojen käsittely
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.

1. Asiakassuhteen hoitaminen sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme asiakkaillemme heidän tilaamiaan tuotteita ja palveluja, kuten sähkön ja kaukolämmön liittymä- ja siirtosopimuksia. Asiakassuhteen hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään myös laskutukseen ja asiakasviestintään. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin sopimukseen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä.

1.1. Automaattinen päätöksenteko
Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, kuten sähkön siirtoon ja myyntiin liittyvissä digitaalisissa kanavissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit aina pyytää manuaalista päätöksentekomenettelyä automatisoidun sijaan, ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa pelkästään automatisoituun käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuvan päätöksen, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten merkittävästi vastaavalla tavalla. Jos hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa, annamme sinulle lisätietoja automaattisen käsittelyn logiikasta sekä sen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista sinulle.

1.2. Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)
Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen
edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • Kirjanpitosäännökset
 • Raportointi vero,- poliisi ja valvontaviranomaisille
 • Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet

2. Markkinointi
Voimme lähettää asiakkaillemme myös ajantasaista tietoa tuotteistamme ja palveluistamme tai kysyäksemme palautetta. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme tarjota asiakkaillemme ajantasaista tietoa.
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä.

3. Tuote- ja palvelukehitys
Käsittelemme henkilötietoja rajoitetussa määrin myös palveluidemme parantamiseksi sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kerätä riittävää ja olennaista tietoa toimintamme kehittämiseksi ja parantamiseksi.

4. Turvallisuus
Käsittelemme henkilötietoja (mm. kameravalvonnan nauhoitteet) tilojemme turvallisuuden varmistamiseksi estääksemme asiattoman pääsyn tiloihimme ja väärinkäytösten selvittämiseksi sekä lisätäksemme henkilökuntamme turvallisuutta. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme varmistaa toimitilojemme ja henkilöstömme turvallisuus sekä henkilökuntamme häiriötön työskentely.

Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen
Voimme siirtää ja luovuttaa asiakkaidemme henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • lainsäädännön tai sopimussuhteen vaatiessa ja rajoissa;
 • luotetuille ulkopuolisille palveluntarjoajille (mm. ulkoistettu asiakaspalvelu), jotka toimivat meidän lukuumme ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka siirrämme heille;
 • Raahen Energia -konsernin sisällä;
 • jos yrityksemme on mukana yritysjärjestelyssä; ja
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

Tietojen siirtäminen eu/eta:n ulkopuolelle
Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle silloin kun luotettu palveluntarjoajamme toimii kokonaan tai osittain näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Esimerkiksi: asiakaspalvelumme toteuttamiseen osallistuva palveluntarjoajamme voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen asianmukaiset suojatoimet on toteutettu Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tyypillisesti säilytämme henkilötietojasi vähintään asiakassuhteesi keston ajan.

Joitakin henkilötietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Esimerkiksi kirjanpitolaki (1336/1997) edellyttää meitä säilyttämään joitakin henkilötietoja osana laskutusaineistoa kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

Oikeutesi
Rekisteröitynä sinulle turvataan soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä seuraavat oikeudet:

 • Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos katsot, että lakisääteisiä oikeuksiasi on rikottu

Voit lähettää yllä mainitut pyynnöt osoitteeseen: energia@raahe.fi

Tietojen suojaaminen
Meillä on käytössämme tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Rajoitamme esimerkiksi pääsyä tietoihisi vain sellaiselle henkilöstölle, jolla on työnsä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojaselostetta. Jos teemme muutoksia Tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta www-sivuillemme, josta löydät myös uusimman version Tietosuojaselosteesta.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää Tietosuojaselosteesta tai henkilötiedoista, jotka koskevat sinua, voit olla yhteydessä yhteyshenkilöömme sähköpostitse osoitteeseen energia@raahe.fi.